ALA Citation Generator

"Elementos RDA en MARC 21 para registros de autoridad de nombre Parte II", American Library Association, October 24, 2012.

http://www.ala.org/alcts/confevents/upcoming/webinar/cat/121212 (Accessed August 23, 2019)

Document ID: eb7eb79a-b034-455c-8c2a-004bc27ed47a